બોર્ડની પરીક્ષાના પેપરમાં છબરડા.કોમ

ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના કમ્પ્યુટર પરિચય ના ગુજરાતી માધ્યમ ના પેપરમાં 14 માર્કની ભૂલ, તેમાં છે અંગ્રેજી માધ્યમના પેપરમાં...